Dilians Blaudruck Blog

Dilians Blaudruck Blog

Auf Blaudruck Pfaden – Unterwegs in meiner alten Heimat Tschechien

Auf Blaudruck Pfaden – Unterwegs in meiner alten Heimat Tschechien

Po stopách modrotisku – na cestách po mé staré vlasti České republice

Jak jsem se již zmínila, navštívila jsem nedávno výstavu modrotisku v muzeu v Jilemnici. Tam jsem se seznámila se dvěma velmi sympatickými a pro všechny modrotiskaře důležitými osobami, se dvěma posledními takzvanými „vzorkorytci“ v Čechách. Oba pánové mne pozvali do Kuksu, kde provozují nově zřízené muzeum barokního tisku (Renzovo muzeum barokního tisku v Kuksu). Nyní jsem je tam konečně navštívila. Milan Bartoš a Jaroslav Plucha restaurují starší, více či méně poškozené modrotiskové formy. Určitě musí někdy dokonce celou formu vyrobit znovu. Velmi jejich práci obdivuju, protože musí být tak precizní, jako hodináři, nebo houslaři. Pro tuto filigránskou práci je jistě nutné nadání, nebo zděděné geny, jako v případě Milana Bartoše – dědeček byl vzorkorytcem. Vždy si znovu a znovu uvědomuji, jak je každé řemeslo pracovně náročné a vždy znovu a znovu zjištˇuju, že si mnozí z nás, díky levnému zboží z Asie, bohužel odvykli, tuto rukodělnou práci, také finančně, náležitě ocenit.
Protože jsem v mládí jednou se školou Kuks navštívila a od té doby jsem fanynka tohoto magického místa, potěšilo mne, že jsou mnohé, dříve zdevastované domy, nyní krásně zrestaurované.
Toto nové Rentzovo muzeum barokního tisku dříve neexistovalo.  Založil jej pan Doc. Dr. Stanislav Bohadlo (významná osobnost Kuksu) a vzniklo též díky neutuchající energii a snaze mých dvou hostitelů. Klobouk dolů!
Také samotný špitál Kuks byl v posledních dvou letech nově zrestaurován a jeho zahrady byly obnoveny, v každém případě je toto magické místo hodné návštěvy!

~~~

Wie bereits erwähnt, habe ich neulich eine Blaudruckausstellung im Museum in Jilemnice CZ besucht. Dort habe ich zwei sehr sympathische, für alle Blaudrucker sehr wichtige Personen kennengelernt, die beiden wohl einzigen Modelnstecher in Tschechien. Sie haben mich nach Kuks eingeladen, wo sie ein Museum des Barockdrucks mit einer Blaudruckwerkstatt betreiben. (Rentz Museum des Barockdrucks in Kuks). Nun habe ich die Herrschaften dort endlich besucht. Milan Bartos und Jaroslav Plucha sind mit viel Herzblut dabei, vor allem die älteren und leicht beschädigten Modeln der Blaudrucker zu restaurieren. Sicher müssen sie dabei das eine oder andere Model komplett neu machen. Ich bewundere deren Arbeit sehr, denn sie müssen so präzise sein, wie die Uhrmacher oder Geigenbauer. Für so eine filligrane Arbeit muss man wohl auch eine Begabung haben oder erben, so war Milan Bartos´s Großvater früher ebenso ein Modelnstecher. Immer wieder wird mir bewusst, wie arbeitsintensiv Handwerk ist und ich stelle immer wieder fest, dass viele von uns es, dank der Billigwaren aus Asien, verlernt haben, diese Arbeit, auch finanziell, zu schätzen.
Da ich auch in meinen jungen Jahren mit der Schule in Kuks gewesen bin und seitdem ein Fan dieses magischen Ortes bin, war ich froh, dass viele der früher kaputten Häuser nun sehr schön restauriert sind. Das neue Rentz Museum der barocken Kupferstiche gab es früher gar nicht. Der Gründer des Museums, Doc. Dr. Stanislav Bohadlo ist eine herausragende Kukser Persönlichkeit und das Museum ist Dank ihm und der Energie auch eben dieser zwei Gastgeber neu entstanden. Dazu kann ich nur sagen: Chapeau!
Auch das Spital Kuks wurde ganz renoviert und die Gärten revitalisiert, auf jeden Fall ist dieses immer noch magische Ort eine Reise wert.

~~~

As already mentioned, I recently visited a blue-dye exhibition at the Museum in Jilemnice CZ. There I met two very congenial, and very importantly for all Blue Dyers in the Czech Republic, the two remaining printing block makers. They invited me to Kuks, where they run a museum of Baroque prints with a blue-dye workshop. (Rentz’s Museum of Baroque Print in Kuks). I finally visited the gentlemen there. Milan Bartos and Jaroslav Plucha, with a lot of blood, sweat and tears, restore especially the older and slightly damaged blocks of the blue-dyers. Sometimes they have to restore one or the other model from scratch. I admire their work very much because they have to be as precise as a watchmaker or violin maker. You must have a talent or inherit it, to do this filligrane work, as Milan Bartos whose grandfather was also formerly a print block maker. Again and again I realize how labour-intensive hand work is, and due to cheap goods from Asia, many of us have forgotten, that this work costs a lot of money.
When I was young I came with the school to Kuks and have been a fan of this magical place ever since. I am glad that many of the earlier ruined buildings are now beautifully restored. The new Rentz Museum of Baroque Prints did not exist before. Thanks to the founder of the museum, Doc. Dr. Stanislav Bohadlo, an outstanding Kukser personality,and the energy of these two hosts the museum is now there. All I can say: Hats off!
Also the hospital Kuks is now completely restored and the gardens revitalized. It is definitely worth a visit to this still magical place.

Milan Bartos & Jaroslav Plucha

Kuks Museum 2

Kuks Museum 11

Kuks Museum 9

Kuks Museum 10

Kuks Museum 6

Kuks Museum 5

Kuks Museum 3

Kuks Museum 8

Kuks Museum 7

Kuks 1

Kuks Hospital 1

Kuks 3

Kuks 4

Kuks 5

Kuks Hospital 2

Kuks 6

Kuks 2

Datum: 30.09.2015
Zurück

Schreibe einen Kommentar

Dilians Blaudruck Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Dilians Newsletter:

Beiträge