Dilians Blaudruck Blog

Dilians Blaudruck Blog

Dilians auf einem Folklore Kongress in Mähren – Tschechische Republik

Dilians auf einem Folklore Kongress in Mähren – Tschechische Republik

Pro české čtenáře

Dilians na folkorním kongresu na jižní Moravě

Globalizace světa všude pokračuje a proto se lidé, nejen ve střední Evropě, stále více chějí vracet ke svým vlasním kořenům a tradicím. Právě na toto téma se nyní v Jihomoravském městě Břeclav konalo setkání příznivců folkloru a protože i modrotisk k folkloru patří, byla jsem i já s mou firmou Dilians pozvána.

Ve velkém sále Břeclavské městské knihovny probíhal celý den nabitý program, který paní Maděřičová perfektně zorganizovala. Vystoupila řada lidí, kterým zachování Moravských tradic velmi leží na srdci. Tito lidé zkouší, zrovna tak jako já, staré tradice znova dostat do podvědomí mnoha lidí. O všech jednotlivých příspěvcích tady nemůžu psát do detailu, to bylo moc obsažné, ale to celé setkání mi dává velkou naději, že lidé na Moravě nyní pochopili, jak je zachování a rozvíjení vlastních tradic důležité. Tradice jsou důležitou součástí vlastní identity, odlišují jednotlivé národy od sebe a dávají nám, lidem, orientaci v tomto dnešním nepřehledném globalizovaném světě.

Ten nejdůkležitějsí a první krok na dlouhé cestě zpět ke kořenům je, přesvědčit lokální politiky a mladé lidi nadchnout pro folklor.V oblasti hudby, tance a zpěvu to už funguje, ostatní součásti by měly následovat, protože pro turisty by Jihomoravský region s autentickým, živým folklorem byl mnohem atraktivnějsí a to by do regionu přineslo peníze. Bohužel ale stále existuje určitá jazyková bariéra.

Nyní jsem zvědavá, jak se věci budou vyvíjet dál. O jakémkoliv pokroku budu moje čtenáře ráda informovat.

 

Die Globalisierung der Welt schreitet überall voran und daher wollen sich die Menschen nicht nur in Mitteleuropa zunehmend auf die eigenen Wurzeln und Traditionen besinnen. Genau zu diesem Thema gab es nun in der südmährischen Stadt Breclav ein Treffen der Folklore Enthusiasten und weil auch Blaudruck zur Folklore gehört, wurde ich von mit meiner Firma Dilians eingeladen.

In einem großen Saal der Stadtbibliothek in Breclav gab es den ganzen Tag ein volles Programm, von der Frau Madericova toll organisiert. Viele Leute traten auf, denen die Erhaltung der Mährischen Traditionen sehr am Herzen liegt. Diese Leute versuchen, genauso wie ich, alte Traditionen wieder in das Bewustsein vieler Menschen zurückzubringen. Ich kann hier nicht detailiert über alle Beitrage schreiben – das wäre zu umfangreich, aber diese ganze Veranstaltung gibt mir die grosse Hoffnung, dass die Leute in Mähren nun begriffen haben, wie wichtig die Erhaltung der eigenen Traditionen ist. Sie sind ein großer Teil der eigenen Identität, unterscheiden alle Völker voneinander und geben uns Menschen irgendwie Halt in der zunehmend unübersichtlichen globalisierten Welt.

Der wichtigste und erste Schritt auf dem langen Weg zurück zu den Wurzeln wäre aber, vor allem die Lokalpolitiker ins Boot zu holen und auch die jungen Menschen für die eigene Folklore zu begeistern. Dies gelingt schon teilweise im Musik und Tanzbereich, andere Bereiche sollten folgen. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, denn auch für die Touristen wäre die Mährische Region mit authentischer, gelebten Folklore viel attraktiver und das würde auch Geld in die Region bringen, allerdings gibt es nach wie vor eine Sprachbarriere. Nun darf man gespannt sein, wie es weitergeht.

Über alle Fortschritte werde ich sehr gerne meine Leser informieren.

~~~

The globalisation of the world is advancing everywhere and so there are also many people in Central Europe who increasingly want to reflect on their own roots and traditions. On this topic I was invited with my company Dilians to a meeting of folklore enthusiasts in the South Moravian town of Breclav where blue-dye is also a part of the Folklore.

A full program for the whole day was very well organized by Frau Madericova in a large hall of the Municipal Library in Breclav. Many people appeared to whom the conservation of the Moravian traditions is very important. These people are trying, as I am, to bring back the old traditions into the consciousness of the folk. I can not write in detail about all their contributions here – that would be too extensive, but the whole event gave me great hope that the people in Moravia, now understand the importance of the preservation of their own traditions. They play a big part of one’s identity, seperate people from each other and give all of us a support in an increasingly complex global world.

The first and most important step on the long road back to the roots would be to bring local politicians on board and inspire young people for their own folklore. This can be brought partly in the music and dance area, and then other areas would follow. It would be worth it in any case, as authentic, live folklore from the Moravian region makes it more attractive for tourists and that brings money into the region. The language barrier is still a problem but we can now look forward to seeing how it develops.

I will be very happy to keep my readers informed about all the progress.

aMoravia 4aMoravia 2aMoravia 3

Datum: 26.04.2015
Zurück

Schreibe einen Kommentar

Dilians Blaudruck Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Dilians Newsletter:

Beiträge