Dilians Blaudruck Blog

Dilians Blaudruck Blog

Erbe, Tradition, Innovation, Mode

Erbe, Tradition, Innovation, Mode

Heritage, Tradition, Innovation, Fashion

so heißt ein neues, fantastisches, letztes Jahr im Herbst erschienenes Buch in Prag/Tschechien. Es ist zweisprachig geschrieben – Seite für Seite kommt der Text zuerst auf tschechisch und dann auf englisch. Das macht es auch für interessierte Leser aus dem Ausland sehr attraktiv. Zum Thema Tradition in der Textilbranche gibt es im Allgemeinen nicht gerade ein Überangebot an Publikationen.

Dieses tolle Buch war eigentlich ein Katalog und Ergänzung einer sehr interessanten Ausstellung, die im letzten Herbst bis Anfang Dezember in Prag verlaufen ist. Eigentlich hätte ich diesen Beitrag schon letztes Jahr vor Weihnachten schreiben müssen. Wegen meiner Näherei von Dilians Produkten für die Weihnachtsmärkte bin ich leider nicht dazugekommen.

Das Altbewährte und Traditionelle könnte wieder aktuell werden – wenn wir es wollen

Zur Zeit entdecken immer mehr junge Designer, (ähnlich, wie auch ich), die alten einheimischen Textil Traditionen. Man stellt immer wieder auf´s Neue fest, dass die älteren Generationen der Textil und Mode Designer fantastische Arbeit geleistet haben. Deren handwerkliches Können ist heute leider entweder in Vergessenheit geraten, oder es ist auch teilweise unerreichbar. Die meisten Designer der Fünfziger oder Sechziger Jahre leben heute nicht mehr. Auch die Mehrzahl deren Werkstätten sind in der Vergangenheit verschwunden und mit denen das handwerkliche „Know How“ dieser Leute.

Prager Hochschule für Kunst und Industrie Design

Einige dieser früheren talentierten Designer konnte man eben auf dieser wunderschön künstlerisch und geschmackvoll präsentierten Ausstellung in Prag bewundern. Sie hat auch am richtigen Ort und Stelle stattgefunden – im großen Saal am Eingang in die „UMPRUM“ – der traditionellen und berühmten Prager Hochschule für Kunst und Industrie Design. Und weil auch das Thema „Blaudruck“ (das zum Glück noch nicht gänzlich in der Vergangenheit verschwunden ist), präsent war, war es für mich ein Muß, diese Ausstellung zu besuchen.
Buchautorin Frau Alice Klouzkova und Frau Jitka Binderova mit Tochter Klara

Ausstellungsrundgang mit der Autorin

Es war mir auch eine große Ehre, die junge Autorin der Ausstellung, Modedesignerin und gleichzeitig die Buchautorin Frau Alice Klouzkova kennengelernt zu haben. Trotz ihrer Erkältung, war sie so nett und freundlich, mich und Frau Jitka Binderova mit Tochter Klara (von der tschechischen Blaudruck Kunstwerkstatt Arimo Straznicky modrotisk) persönlich durch ihre Ausstellung zu führen. Sie hat uns erzählt, dass auch sie selber als Designerin nun dabei ist, die alten Techniken und Muster in ihren Entwürfen zum neuen Leben zu erwecken. Sich eben mal auch von der Tradition inspirieren lassen, das finde ich großartig! Je mehr Designer so arbeiten wollen, desto mehr Überlebenschancen haben diese alten Textil Traditionen und die Vielfalt im Allgemeinen. Wie zunehmend langweilig sind sie doch: die meisten Fußgängerzonen dieser Welt mit überall den gleichen Modeketten. (Meine persönliche Meinung).

Frau Klouzkova, DANKE!

Copyright Buchhülle : UMPRUM Praha – mit freundlicher Genehmigung von der Frau Alice Klouzkova 

http://www.umprum.cz

http://aliceklouzkova.cz

Heritage, Tradition, Innovation, Fashion

This is the name of a new and fantastic book published last autumn in Prague, Czech Republic. It is written bilingually – page by page the text comes first
in Czech and then in English. This makes it very attractive for interested readers from abroad. On this subject, there are not many publications.
This book was actually a catalog and a supplement to a very interesting exhibition, which took place in Prague in early December. Actually, I should have
written this post last year before Christmas, but because I was sewing Dilians products for the Christmas markets, I unfortunately did not get to it.

The tried and true and the traditional could become actual again – if we want it

Currently, more and more young designers are discovering the old local textile traditions (similar to me). It is always true that the older generations of
textile and fashion designers have done a fantastic job. Unfortunately, their craft skills are now either forgotten, or they are partly inaccessible. Most
designers of the fifties or sixties are not alive today. Even the majority of their workshops have disappeared in the past and with which the craftsmanship
the „know how“ of these people.
Some of these former talented designers could be admired at this wonderful artistically and tastefully presented exhibition in Prague. It was also in the
right place – in the great hall at the entrance to the „UMPRUM“ – the traditional and famous Prague College of Art and Industrial Design. And because the
subject of „blue-dyeing“ (which, fortunately, has not entirely disappeared in the past), was also a must for me to visit this exhibition.

Exhibition tour with the author

It was also a great honor to have met the young author of the exhibition, modedesigner and at the same time the author of the book Mrs Alice Klouzkova.
Inspite of a cold, she was so nice and kind to lead me and Mrs.Jitka Binderova with her daughter Klara (from the Czech Blaudruck art workshop Arimo
Straznicky modrotisk) personally through her exhibition. She told us that she, too, as a designer, is now also giving the old techniques and patterns in her
designs a the new life. Just let yourself be inspired by the tradition, which I find great! The more designers want to work this way, the more survival
chances are for these old textile traditions and diversity in general. I find that most pedestrian zones in the world with everywhere the same fashion chains
have become increasingly boring. (My personal opinion).

Thank you, Mrs. Alice Klouzkova

Copyright Book cover: UMPRUM Praha – courtesy of Mrs. Alice Klouzkova

www.umprum.cz

http://aliceklouzkova.cz

Dedictví, tradice, inovace, móda

tak se jmenuje nová, fantastická, loni na podzim v Praze vydaná kniha. Je napsaná dvojjazyčně: na každé stránce je text nejdříve psán v češtině a pak hned v angličtině. To knihu dělá velmi atraktivní i pro zájemce z cizích zemí. Tímto tématem není trh s knihami zrovna zaplaven velkým množstvím publikací.

Skvělá kniha s mnoha fotkami byla vlastně katalogem a doplńkem velmi zajímavé výstavy, která proběhla minulý podzim začátku prosince v Praze. V podstatě jsem tento příspěvek měla napsat již vloni před Vánoci. Kvůli mému šití Dilians produktů pro Vánoční trhy jsem se k tomu ale bohužel nedostala.

To osvědčené a tradiční v módě by mohlo být zase aktuální – když budeme chtít

V současné době objevuje stále víc módních návrhářů, tak jako i já, staré domácí textilní tradice. Znovu a znovu je vidět, že starší generace textilních a oděvních návrhářů odváděly fantastickou práci. Jejich rukodělné techniky upadly dnes v zapomnění. Jejich umu se dá, jestli vůbec, už jen částečně dosáhnout. Většina tehdejších návrhářů padesátých a šedesátých let již dnes nežije. Také jejich dílny zmizely v minulosti a s nimi i tradiční dovednosti těchto lidí.

Návštěvníci mohli na této krásně, umělecky a velmi vkusně prezentované výstavě obdivovat právě několik techto talentovaných návrhářů z dřívějška. Výstava se také konala takříkajíc na správném místě – ve velkém sále přímo u vchodu do Umělecko průmyslové školy v Praze – tradiční a známé pražské vysoké školy. A protože bylo obsaženo i téma modrotisku, který naštěstí ještě úplně v minulosti nezmizel, bylo pro mne přímo povinností výstavu navštívit.

Prohlídka výstavy s autorkou

Bylo mi též velkou ctí, na výstavě osobně poznat mladou autorku výstavy, módní návrhářku a zároveń autorku knihy paní Alici Klouzkovou. Přestože byla velmi nachlazena, byla tak milá a přátelská, že nás – mne, paní Jitku Binderovou a její dceru Kláru z firmy Arimo Strážnický modrotisk – výstavou osobně provedla. Vyprávěla nám, že i ona sama u svých návrhů nyní tyto staré techniky, vzory a postupy ráda používá. Inspirace tradicí – to je přesně ono! Čím víc návrhářů takto chce pracovat, tím lépe,tím větší šanci na přežití tyto staré výrobní postupy mají. Že se tím i přispívá k rozmanitosti na trhu módy všeobecně, není jistě třeba zdůrazńovat.
Čím dál nudnější je totiž většina světových pěších zón tohoto světa se všude stejnými módními řetězci. (Můj osobní názor).

Paní Klouzková, děkuji!

Copyright obal knihy: UMPRUM Praha – s přátelským dovolením pani Alice Klouzkové

www.umprum.cz

http://aliceklouzkova.cz

Datum: 27.02.2017
Zurück

Schreibe einen Kommentar

Dilians Blaudruck Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Dilians Newsletter:

Beiträge